Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że dla nawiązania współpracy ze Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno, KRS: 000030903 („Spółka”), w tym do zakupu jej produktów lub usług, konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (dotyczy osób fizycznych). W tym celu Spółka wdrożyła zasady i procedury ochrony danych osobowych zgodne z RODO, co w szczególności oznacza, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Państwa (dotyczy osób fizycznych) danych osobowych jest Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, przy ul. Betonowej 2, 88-300 Mogilno, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS: 0000309035, NIP: 5571668544, REGON: 340461723, o kapitale zakładowym: 5.802.000,00 zł, zwana dalej „Spółką”. W sprawie przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres: Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o., ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno
b. przez e-mail: zbych-pol@zbych-pol.pl
c. telefonicznie:

2. Inspektor Ochrony Danych:

Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. Osobą, z którą możesz się bezpośrednio kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, jest Prezes Zarządu Spółki – Iwona Szczęsna-Dymel, z którą możesz się kontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres: Prezes Zarządu, Zbych-Pol & Mobet sp. z o.o., ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno
b. przez e-mail: iwona.szczesna@zbych-pol.pl
c. telefonicznie: 52 318 66 60

3. Kategorie danych osobowych –

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:
Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące wiarygodności finansowej, w tym ogólnie dostępne dane finansowe zawarte w publikowanych sprawozdaniach, bądź udostępniane przez biura informacji gospodarczej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, dane dotyczące
rachunków bankowych, nr NIP, REGON, KRS i dane zawarte w tych rejestrach.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przedstawiania ofert lub rozpatrywania zapytań ofertowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy),
b. dokonania oceny Państwa wiarygodności płatniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO,
c. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d. realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
e. rozpatrzenia reklamacji, świadczenia usług serwisowych itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
f. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO,
g. marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
h. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia praw oraz roszczeń Spółki, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz cesji wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki – przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, polubownymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, cywilnych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Udostępnienie danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana, lub upoważniona, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. podmiotom, którym Spółka powierzyła wykonywanie czynności związanych z działalnością gospodarczą na rzecz Spółki,
c. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
d. podmiotom współpracującym ze Spółką, w tym podwykonawcom, specjalistom IT, doradcom technicznym, prawnym i ekonomicznym, bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym, jeśli udostępnienie takie będzie konieczne w celu zakupu produktów lub usług Spółki.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. ważności oferty lub zapytania ofertowego dotyczącego produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę,
b. obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, w tym dla realizacji wszelkich praw, roszczeń i obowiązków z niej wynikających, w szczególności obowiązków gwarancyjnych,
c. niezbędny dla dochodzenia praw i roszczeń Spółki w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń,
d. obowiązywania pełnomocnictwa udzielonego przez Panią/Pana na rzecz Spółki, bądź przez Spółkę na rzecz Pani/Pana.

8. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO bądź inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Źródło pochodzenia danych –

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od:
mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem
rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z: baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Wymóg podania danych:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
a. rozpatrzenia zapytania ofertowego dotyczącego produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia takiego zapytania,
b. złożenia przez Spółkę oferty dotyczącej produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości złożenia takiej oferty,
c. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania takiej umowy,
d. otrzymania świadczeń w postaci produktów lub usług Spółki, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak ich otrzymania,
e. rozpatrzenia reklamacji lub innych wniosków, odwołań i sprzeciwów, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości ich rozpatrzenia przez Spółkę,
f. marketingu produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości takiego marketingu.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.